top of page

Пошук документів у архівах

Наша компанія надає послугу пошуку документів в архівах. Якщо Вам потрібно знайти втрачену, застарілу або втрачену документацію, ми можемо допомогти Вам відновити її.

 

Команда фахівців має великий досвід у пошуку документів у різних архівах, включаючи державні архіви, муніципальні архіви та архіви приватних компаній та організацій України, а також інших країн.

Ми гарантуємо швидкий та ефективний пошук вашої документації та надамо Вам докладний звіт про результати роботи. Крім того, ми забезпечимо конфіденційність та захист ваших особистих та ділових даних.

ТИПИ ДОКУМЕНТІВ

Ревизии и переписи населения Ревизские сказки ​ Это уникальные документы, которые содержат информацию о жителях определенной территории в определенное время.

Ревізії та переписи населення

Ревізські казки

Це унікальні документи, які містять інформацію про мешканців певної території у певний час.

 

У них зазначені імена, прізвища, вік, місце народження та місце проживання людей, а також їх соціальний та сімейний стан. Такі документи можуть допомогти Вам у пошуках родичів та предків, а також нададуть цікаву інформацію про їхнє життя та звичаї.

 

Ревізські казки – це аналогічні за змістом документи, які були складені у Російській Імперії у XVIII-XIX століттях. Вони містять інформацію про населення різних територій та є цінним джерелом для родових та генеалогічних досліджень.

Наші професіонали мають навички та досвід роботи з такими документами і можуть допомогти Вам отримати цінну інформацію ревізій, переписів населення та ревізських казок.

Сповідні відомості

(або сповідні розписи)

Це джерело інформації про життя та релігійні переконання пращюрів та нащадків людини.

Сповідні відомості, як і метричні книги, велися в церкві у двох примірниках, один із яких вирушав у консисторію у середині вересня кожного року. Сповідні відомості слід було щорічно звіряти з парафіянами: причетники обходили всі двори і вписували всіх, хто народився або вийшли заміж.

У сповідні розписи всі парафіяни записувалися за станами:

1) духовенство;

2) військові;

3) статські;

4) купці, міщани, цехові та міські обивателі;

5) дворові (до 1861);

6) селяни;

Усередині кожного стану сім'ї записувалися з нумерацією дворів чи будинків. Для кожної сім'ї наводився повний її список: глава сім'ї, його дружина, їхні діти, онуки та інші люди, які з ними живуть. Якщо чоловік у когось помер, вказувалося на його вдівство.

У розписах велася суцільна нумерація людей, роздільна для чоловіків та жінок. Без номера до сповідних відомостей вносилися не православні члени сімей.

Исповедные ведомости (или исповедные росписи) ​ Это источник информации о жизни и религиозных убеждениях праотцов и предков человека.

Обліково-послужна картка

Це документ, який містить інформацію про військовослужбовця в Радянській Армії або інших державних посадах. Вона виготовлялася в ході життя та діяльності військовослужбовця і містила основні дані про нього, такі як ім'я, прізвище, дата народження, місце народження, дані про батьків, офіцерський ранг, посаду, приналежність до військ, участь у бойових діях та нагороди.

 

Обліково-послужна картка може бути важливим джерелом інформації для дослідження родовіду.

Учетно-послужная карточка ​ Это документ, который содержит информацию о военнослужащем в Советской Армии или других государственных должностях.
Лагерная карточка репрессированного человека ​ Это документ, который содержит информацию о человеке, который был арестован и отправлен на вынужденные работы или в лагерь.

Табірна картка

репресованої людини

Це документ, який містить інформацію про людину, яка була заарештована та відправлена на вимушені роботи або в табір. Документ містить докладну інформацію про людину, включаючи її ім'я, вік, професію, підставу для арешту, дату арешту, місце утримання, строки та умови ув'язнення.

 

Даний документ може допомогти дослідити минуле своїх родичів або зняти питання які давно висять та сумніви щодо походження та долі своїх близьких.

 

Крім того, дані про табірні картки можуть бути важливим джерелом інформації для досліджень, спрямованих на опис історії та політичної системи в країнах колишнього Радянського Союзу.

Навчальна картка студента

Документи про навчання в університеті

Є початковими записами про студентів, які вступили до університету і проходили навчання того часу.

У таких документах зазвичай вказано ім'я та прізвище студента, рік вступу та випуску, а також спеціальність, на яку студент навчався.

Ці документи можуть бути корисними для генеалогічних досліджень, щоб знайти інформацію про предків, які навчалися в університетах.

Учебная карточка студента  Документы об учебе в университете ​ Представляют собой первоначальные записи о студентах, которые поступили в университет и проходили обучение того времени.
Дополнительные документы из государственных архивов и учреждений ​ Наследство - мы занимаемся поисками документов, связанных с наследством, такие как завещания, акты о наследовании и другие, чтобы выяснить право на наследство и происхождение имущества. ​ Эмиграция - мы проводим поиски документов, связанных с эмиграцией, такие как выездные заявления, паспорта и другие документы, чтобы выяснить место жительства и происхождение предков.

Додаткові документи з державних архівів та установ

Спадщина - ми займаємося пошуками документів, пов'язаних із спадщиною, такі як заповіти, акти про спадкування та інші, щоб з'ясувати право на спадщину та походження майна.

Еміграція - ми проводимо пошуки документів, пов'язаних з еміграцією, такі як виїзні заяви, паспорти та інші документи, щоб з'ясувати місце проживання та походження пращюрів.

Метричні книги

Метрична книга обліку віруючих – це офіційний документ церкви, який ведеться з метою реєстрації членів церкви, їх народження, хрещення, одруження та похорону. Вона містить дані про всіх людей, що належать до цієї церкви, а також про їхнє місце проживання.

Залежно від конкретного типу церкви, метричні книги можуть мати різні види та формати, але зазвичай вони мають уніфікований стандарт із загальною інформацією.

Так, наприклад, у православній церкві метричні книги мають вигляд великої товстої книги з численними рядками та графами, в яких фіксуються дані про народження, хрещення, одруження та похорон.

У баптистських церквах та інших протестантських церквах метрична книга може мати вигляд альбому або папки з документами, в яких фіксується інформація про дату хрещення, дату переходу у віру та інші дані про членів церкви.

Також слід зазначити, що метрична книга може мати різну форму з урахуванням ієрархії церкви та її місцезнаходження. Зазвичай метрична книга церкви має приголомшливе значення для дослідників, які бажають дізнатися докладнішу інформацію про життя родичів, або про те, як формувалася церковна громада на даній території.

 • «Про народжених». Крім порядкового номера в першій частині вказувалися дата народження та хрещення, стать новонародженого та дане йому ім'я. Місце проживання, станова приналежність, якщо це кріпак, то володарська приналежність (наприклад, якому поміщику належали), віросповідання, національність, ім'я, прізвище, по батькові батька та матері (або вказувалося на незаконність народження). Записувалися хрещені батьки (сприймачі), їх місце проживання, станова та інші відомості. Вказувалося, хто зі священно- та церковнослужителів хрестив дитину і де цей обряд відбувався — у будинку парафіянина чи церкви.

 • «Про одружених». У другій частині метричної книги також наводився порядковий номер та дата одруження. Записувалися ім'я, прізвище, по батькові, місце проживання, станова та володарська приналежність, національність, віросповідання нареченого та нареченої, їх вік; кожному чоловіку зазначалося, яким шлюбом він вінчався (першим, другим, третім тощо.). В окрему графу записувалися свідки (поручителі), їх місце проживання, станова та володарська приналежність. За бажанням, свідки могли зробити свою позначку у метричній книзі. Вказувалося, хто із священно- та церковнослужителів вінчав цей шлюб.

 • "Про померлих". Оригінальний розділ третьої частини містить номер, дату смерті та дату поховання, відомості про місце проживання померлого, його станове та володарське становище, ім'я, прізвище, по батькові, вік та причину смерті, місце поховання (для неповнолітнього — ім'я, вік, а також відомості про місці проживання, становому та володарському становищі, імені, прізвища та по батькові батька). Тут вказувалося хто зі священно- та церковнослужителів чинив поховання, і священик, який сповідав і долучив померлого до смерті.

Метрическая книга учета верующих – это официальный документ церкви, который ведется с целью регистрации членов церкви, их рождения, крещения, бракосочетания и похорон.
Она содержит данные о всех людях, принадлежащих к данной церкви, а также о их месте жительства.
«О родившихся». Помимо порядкового номера в первой части указывались дата рождения и крещения, пол новорождённого и данное ему имя.
«О бракосочетавшихся». Во второй части метрической книги также приводился порядковый номер и дата бракосочетания. Записывались имя, фамилия, отчество, место жительства, сословная и владельческая принадлежность, национальность, вероисповедание жениха и невесты, их возраст; для каждого супруга отмечалось, каким браком он венчался (первым, вторым, третьим и т. д.).

Документи, що підтверджують спорідненість

Підтвердження національності

Наше генеалогічне агентство спеціалізується на пошуку та наданні архівних документів, що підтверджують спорідненість клієнтів. Ми маємо досвід роботи з різними джерелами, у тому числі з архівними картами, які можуть виявитися корисними при реконструкції родоводу.

Ми пропонуємо такі послуги:

 • Пошук архівних карт та документів, пов'язаних із спорідненістю клієнтів;

 • Аналіз знайдених матеріалів та підготовка звіту про спорідненість з урахуванням усіх доступних джерел інформації;

 • Консультації з питань генеалогії та можливостей подальшого дослідження.

Ми працюємо з професійними архівістами, які можуть допомогти знайти необхідні документи та супроводжувати клієнта на всіх етапах дослідження.

 

Наша мета – забезпечити високоякісний сервіс та дати клієнтам відповіді на їх питання про походження сім'ї.

Документы подтверждающие родство Подтверждение национальности ​ Наше генеалогическое агентство специализируется на поиске и предоставлении архивных документов, подтверждающих родство клиентов.
Поиск архивных карт и документов, связанных с родством клиентов; Анализ найденных материалов и подготовка отчета о родстве с учетом всех доступных источников информации; Консультации по вопросам генеалогии и возможностям дальнейшего исследования.
bottom of page